הגר''ש בפסיקה: אין להדליק נרות שבת במצת אלקטרוני

המצת האלקטרוני שיצא לאחרונה במיוחד עבור הדלקת נרות שבת כתחליף להדלקה ע"י גפרורים, נמצא מדלג על הלכה מפורשת בדיני הדלקת נרות שבת • הגאון הרב שבתי לוי שליט"א רב שכונת רמת אהרן וראש כולל הליכות משה, מבאר את פסיקתו

חרדים29.12.2020 | 14:49

המצת האלקטרוני צילום: באדיבות המצלם

מצת ההדלקה האלקטרוני שהובא לבדיקה בפני הגר"ש לוי כשאלה האם באמת הוא המהודר להדלקת נרות שבת, שהרי כל אשה המדליקה נרות ע"י גפרור וכדו' מתקשה לאחר ההדלקה עם כיבוי אותו גפרור שהרי מיד לאחר ההדלקה קיבלה על עצמה את השבת. כיום לאחר ההדלקה לוקחת האישה את הגפרור ומניחה אותו מידה כדי שיכבה מאליו, ונזהרת שלא יכבה על ידה.

בשביל כך וכדי להינצל מזהירות זו, המציאו את מצת ההדלקה האלקטרוני שכאשר לוחצים על המצת נדלק זרם מיוחד למשך מספר שניות ונכבה מאליו תכף אחר שגמרה האישה להדליק הנרות שבת. וממילא אין חשש לחילול שבת של כיבוי הגפרור הנמצא בזמננו. לאחר העיון בהלכות הדלקת נרות שבת נמצא שמצת זה אינו כשר להדלקה.

 

המקורות להלכה:

הגמ' בשבת (כ:) איתא אמר עולא המדליק צריך שידליק ברוב ביוצא מראש הפתילה חוץ לנר. ע''כ. ודין זה הוזכר בראשונים, היראים(ס' רעד), אהל מועד(שער השבת דרך ב'), פסקי הרי'''ד. ועוד. וכ''פ השו'ע סי' רסד ס''ח). ובטעם הדבר מצאנו כמה טעמים, פסקי הרי''ד כתב דיש בזה גזירה שמא יכבה ויבא להטות בשבת. ולפי טעם זה אם עבר ועשה כך הרי שיצא י''ח בהדלקה זו. אולם בתשובת מהר''י ברונא (סימן לט) כתב דלא יסלק ידו אחר הברכה עד אשר ידלק רוב הפתילה היוצאת מן השמן. והביאו להלכה הבאה''ל סי' תרע''ג ס''ב ד''ה הדלקה עושה מצוה צריך שהוא ידליק את רוב הפתילה ולא שהפתילה תשרף מאליה ולא ע''י האדם. ולפי טעם זה הרי שאם לא עושה כן לא יצא י''ח בהדלקתו.

וכ''כ להדיא הבא''ח ש''ש (פרשת נחסט'ו) וז''ל ידליקו נרות שבת רוב היוצא מן הפתילה, שאם לא ידליק אלא ראש הפתילה ויסלק ידו ממנה, חשיב כאילו דלקה מאליה ואינו מקיים מצווה בהדלקה, וכן היה בנרות המנורה של בית המקדש. וצריך להזהר בזה גם בנרות חנוכה.עכ''ל. וכ''פ בספר חזו''ע למו''ר עט''ר רבינו עובדיה יוסף זיע''א (חנוכה עמוד קכט), ועי''ע בלבוש רסד. ועיין במשנ''ב רס''ד (סקכ''ו).

ומכיוון שיש לנו להקפיד בכך ולחוש שאם לא הדליק רוב הפתילה לא יוצא י'ח בהדלקה זו. ברור לנו שצריך ליקח נר ולהצמיד את הלהבה לפתילה היוצאת עד שלהבה זו חובקת את רוב הפילה ושורפת אותה ונדלקת כולה ע'י האדם עצמו, וזו היא עיקר ההדלקה, ולא שרק יגע בקצה הפתילה והיא תעלה מאליה.

במצת האלקטרוני החדש שיצא כעת לאור כיוון שמגע עם הפתילה הוא דקה מן הדקה הרי שיכול רק לשרוף ולהדליק את מקום המגע ותו לא. וכל מה שתשרף כל הפתילה הכל נעשה מאליו ולא על יד האדם. ואפילו יעמוד שם כמה זמן מ''מ לא יועיל שהרי המגע שלו רק באותו מקום שנוגע בפתילה ולא ברוב הפתילה כשלהבת של נר.

ולכן אף שרצה אותו המו''ל להיטיב עם המדליקים ולהקל עליהם, גם בכיבוי מהיר ללא מגע אדם, וגם בהדלקה ללא נר וטיפטופי שעווה, מ''מ הצל לא הצילו, וע''ז נאמר ברח מן הארי ופגע בו הדוב, דסו''ס נתקלים בחסרון שאין מדליקים את רוב הפתילה ע''י מעשה אדם.

ומ''מ אפשר ליקח מצת גז שיש לו שלהבת ולהדליק עמה כך שיצמיד את השלהבת לפתילה עד שידליק רוב הפתילה. אולם שם בשיחרור המגע גם נכבה המצת ומי שקיבל שבת בהדלקה לא יוכל להשתמש בזה.

 

שתף כתבה זו